افتتاح موزه

افتتاح موزه باستان شناسی ایذه

موزه آیاپیر 15ماه آینده افتتاح می شود

گفتنی است بخشی از این مکان(ساختمان سابق جهاد کشاورزی ایذه) برای راه اندازی موزه شهرستان ایذه اختصاص داده شده که قرار است در ماه های آینده تکمیل و تجهیز شود.

گزارش تکمیلی و مصاحبه با مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان، بزودی منتشر خواهد شد.

افتتاح موزه ایذه

افتتاح موزه

افتتاح موزه باستان شناسی ایذه

موزه آیاپیر 15ماه آینده افتتاح می شود

گفتنی است بخشی از این مکان(ساختمان سابق جهاد کشاورزی ایذه) برای راه اندازی موزه شهرستان ایذه اختصاص داده شده که قرار است در ماه های آینده تکمیل و تجهیز شود.

گزارش تکمیلی و مصاحبه با مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان، بزودی منتشر خواهد شد.