بازدید از اشکفت سلمان

بازدید از اشکفت سلمان بصورت آزاد برای عموم مردم بصورت روزانه آزاد شد

بازدید از اشکفت سلمان

بازدید از اشکفت سلمان  برای عموم مردم بصورت روزانه آزاد شد

  • 2018-11-20 - 2018-12-30
  • 7:00 - 20:00