مقاله نیاکان ایلامی ما

نام کتاب : نیاکان ایلامی ما
نویسنده : مهدی خورسندی
موضوعات : پژوهشی پیرامون ایلامیان (خوزی ها) باستان و پیوند آنان با آریاییان

درج یک دیدگاه