آداب و رسوم

در گذشته برای جلوگیری از "آل"(نوعی جن که معتقد بودند به زائو آسیب می‌رساند)، مک، قیچی و پنجه گرگ بالای سر زائو می گذاشتند. همچنین در روش دیگری پیازی را به سیخ میزدند و آن رادر کنار بستر نوزاد می گذاشتند. آنها این کار را برای جلوگیری از عوض کردن

ادامه مطلب