بازدید گردشگران بلژیکی از ایذه

حضور گردشگران بلژیکی از اماکن تاریخی و گردشگری شهر ایذه

ادامه مطلب
زبان و ادبیات

زبان و ادبیات

در قرون گذشته، به دلیل مقتضیات زندگانی بختیاری ها، ادبیات سرزمین بختیاری بیشتر در قلمرو «ادبیات شفاهی و عامیانه» شکل گرفته است.

ادامه مطلب