سارا امیری

مکانی زیبا با گردشگری فوق العاده ، امیدوارم فرصتی دوباره در فصل بهار برای دیدن جاذبه های این شهر بدست بیارم.